Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky firmy Fit krabičky (Klára Erbenová), se sídlem Klatovská 83, Plzeň 323 00. IČO: 75231522 zapsaná v ŽR pro MPO na dodávky chlazených jídel

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

"Prodávající" je Fit krabičky (Klára Erbenová), se sídlem Klatovská 83, Plzeň 323 00. IČO: 75231522

"Ceník" je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.fit-krabicky.cz.

"Kupní cena" je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

"Kupující" je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

"Zboží" jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.fit-krabicky.cz.

II. Zboží

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. .
 2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. "pověšením na kliku", kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.fit-krabicky.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.fit-krabicky.cz.
 4. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 5. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat

III. Objednávka

 1. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem:
  1. na telefonním čísle +420 602 683 620, když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího při daném hovoru,
  2. prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.fit-krabicky.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu, telefonicky nebo dodáním Zboží (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky),
  3. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.fit-krabicky.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího,
  4. prostřednictvím interaktivního objednávkového systému (dále jen "IOS") umístěného na internetových stránkách www.fit-krabicky.cz.
 2. Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno, objednávky uskutečněné po 14 hodině budou registrovány k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího pracovního dne po uplynutí daného dne. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě, že si Kupující objedná Zboží dle odst. 1 písm. c) tohoto článku prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.

IV. Změna/storno objednávky

 1. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Zboží či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.
 2. Pokud Kupující změní/zruší objednávku Zboží ve lhůtě 2 až 6 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno, Prodávající provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky s tím, že dle pokynu Kupujícího:
  1. Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet zrušených dnů,
  2. pokud Kupující nevyužije možnost dle čl. 2.1.tohoto odstavce, vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši:
   • 50 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě 2 až 6 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno a dále
   • ve výši 30 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě delší než 7 pracovních dnů přede dnem, na který má být Zboží dodáno.
   • Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.
 3. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny prostřednictvím e-mailu i, na telefonním čísle +420 602 683620
 4. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. - 15.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.
 5. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 15.00 hod. - 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí daného pracovního dne.

V. Kupní cena

 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
 2. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 5 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 3. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 4. V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil doklad o přijaté platbě.
 5. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 6. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení a to ve výši 0,5% z celkové kupní ceny, za každý den z prodlení.
 7. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

VI. Ostatní

 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 3. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
 4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 3. 2019